Zasady oceniania na języku polskim wypracowaliśmy wspólnie: ja i moi uczniowe. Na rozmowy poświęciliśmy dwa spotkania, zastanawiając się między innymi: jak oceniać (cyfrowo czy opisując)? jaka jest różnica między chcę a muszę, i co to może zmienić? czy zadania domowe powinny być obowiązkowe? co jest korzystniejsze, sprawdziany czy kartkówki? czym jest uczenie się? i po co to wszystko robimy 🙂

Wyszliśmy od praw. Dialog będzie trwał cały rok. Zobaczymy, jakie pojawią się potrzeby i czy coś będzie wymagało zmiany. Przedstawiam efekt naszych rozmów, może kogoś zainspiruje:


Przedmiotowe Zasady Oceniania

Twoje prawa:

 • masz prawo zgłosić nieprzygotowanie i ustalić termin zaliczenia tego, z czego się nie przygotowałeś/aś;
 • masz prawo nie wiedzieć i o wszystko pytać nawet sto razy;
 • masz prawo do zadania domowego (które nie jest obowiązkowe);
 • masz prawo do uzyskania informacji zwrotnej o Twoich postępach;
 • masz prawo do współtworzenia listy lektur obowiązkowych;
 • możesz poprawiać każdą niezaliczoną kartkówkę i sprawdzian;
 • kartkówki i sprawdziany poprawiasz w godzinach konsultacji (środa 15.00 – 16.00) lub w innym wcześniej uzgodnionym terminie;
 • masz prawo usiąść obok i przyglądać się zajęciom, jeśli nie chcesz w nich uczestniczyć, ale później Twoim obowiązkiem jest uzupełnienie wiadomości.

Twoje obowiązki (ułatwiające uczenie się):

 • posiadasz zeszyt przedmiotowy (najlepiej A4 ze względu na mapy myśli) i prowadzisz notatki, zapisując temat i datę przeprowadzonych zajęć;
 • prowadzisz dziennik lektur zgodnie z nacobezu umieszczonym na stronie https://wujtarabuk.wordpress.com;
 • czytasz lektury w wyznaczonym terminie;
 • powtarzasz wiadomości zdobyte na lekcji, korzystając z własnych notatek, podręcznika Między nami oraz strony https://wujtarabuk.wordpress.com;
 • przechowujesz wszystkie materiały, które otrzymasz na lekcji (karty pracy, teksty), a także kartkówki oraz sprawdziany;
 • monitorujesz realizację podstawy programowej, wykorzystując Leniwca.

Oceniam przede wszystkim DZIAŁANIE, czyli:

 • Twoją aktywność na zajęciach (nie bój się mówić!);
 • obserwuję, jak korzystasz ze swoich praw;
 • obserwuję, czy i jak wywiązujesz się ze swoich obowiązków.

W semestrze będzie jeden sprawdzian. Informacja o wynikach zostanie podana w procentach. Sprawdzian zostanie omówiony i udzielę Ci wskazówek do dalszej pracy.

Ocena semestralna jest oceną opisową (tzw. recenzją semestralną), ocena roczna jest oceną sumującą (cyfrową).

Na życzenie ucznia ocena opisowa może być uzupełniona o tradycyjny stopień szkolny (z dopuszczeniem ocen z plusami lub minusami).

Cyfrowa ocena roczna będzie wystawiona zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, udostępnionymi na stronie: https://stronarasz.idu.edu.pl/index.php/oraganizacj-dokumenty/organizacja-dokumenty/219-wewnatrzszkolne-zasady-oceniania